دکل و چاه ارت

فروش و نصب انواع دکلهای مهاری و خود ایستا•  فروش و نصب انواع دکلهای مهاری با قائده G25 ، G35 ، G45 ، G50
•  فروش و نصب انواع دکل های خود ایستا
•  اجرای فونداسیون Base و مهار ها ی دکل
•  فروش و نصب سیستم ارتینگ
•  حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت انواع دكل ها
•  جابجایی دکل
کیفیت دکل ها ، دقت و سرعت در نصب از ویژگی های کار ماست